Intenzifikácia ČOV Donovaly

Veolia
Intenzifikácia ČOV Donovaly

Intenzifikácia ČOV Donovaly

Začiatok rekonštrukcie: november 2015

Ukončenie a odovzdanie diela: máj 2016

Náklady na technologickú časť: 160 000 €

Kapacita ČOV: 2500 EO

ČOV Donovaly je mechanicko - biologická ČOV s nízkozaťazovanou aktiváciou. Biologické čistenie prebieha v šiestich nezávislých nádržiach, ktoré sú uvádzané do prevádzky podľa potreby. Reaktory sú rozdelené na jednotlivé sekcie, ktoré svojim usporiadaním a vybavením umožňujú plniť na seba nadväzujúce funkcie biologického čistenia vrátane nitrifikácie a dentrifikácie. Hydraulické prúdenie zmesi v aktivačnom priestore, ako aj dodávka potrebného množstva kyslíka, je zabezpečená dúchadlami cez dutý tubus aeračného stroja Triton. Vzduch je pomocou vrtule a difúzora vháňaný do aktivačnej zmesi vo forme jemnej bubliny.

Časť každej nádrže obsahuje priečkou vymedzenú usadzovaciu sekciu, z ktorej sa kal podľa potreby prečerpáva do kalojemu. Vyčistená odpadová voda preteká z vrchnej časti usadzovacej časti aktivačných nádrží do kruhovej dosadzovacej nádrže.