Čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd

Čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd

Spoločnosť ČOVSPOL počas svojej viac ako dvadsaťročnej histórie zrealizovala množstvo úspešných projektov v oblasti čistenia a odvádzania odpadových vôd.

Každé riešenie je unikátne, zohľadňujúce špecifické požiadavky klienta a podmienky jednotlivých lokalít. Vlastnej realizácií predchádza dôkladná analýza všetkých faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Pred realizáciou posudzujeme ekologické aspekty, špecifiká okolitého životného prostredia, terén, v ktorom je čistiareň umiestnená, veľkosť aglomerácie, kapacitné možnosti, budúce potreby a taktiež výšku investičných a prevádzkových nákladov.

ČOVSPOL má bohaté skúsenosti s realizáciou čistiarní odpadových vôd pre komunálnu sféru ako aj veľkých priemyselných klientov. Vyvinuli sme viaceré technológie a systémy, ktoré sme úspešne aplikovali nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Využívame tiež celosvetovo overené riešenia od našich kolegov zo skupiny Veolia Water Solutions and Technologie. Naša spoločnosť je dodávateľom inovatívnej technológie čistenia povrchových a odpadových vôd ACTIFLO, ktorá v roku 2010 získala cenu Zlatá AQUA na medzinárodnej výstave vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí „AQUA Trenčín“. Jej hlavnými výhodami sú vysoká efektívnosť čistenia a 5-krát menšia veľkosť potrebnej zastavanej plochy ako pri klasických lamelových usadzovacích nádržiach.

Viac o technológii ACTIFLO

V komunálnej sfére vám okrem návrhu a kompletizácie klasických biologických ČOV ponúkame širokú škálu najmodernejších technológií a originálnych technických riešení od vstupnej čerpacej stanice až po kalovú koncovku

V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Biothane vám navrhneme unikátne riešenie biologického čistenia odpadových vôd pre vašu priemyselnú aplikáciu či už v papierenskom, potravinárskom, farmaceutickom, chemickom alebo inom priemysle. Viac ako 580 inštalácii vo viac ako 40 krajinách sú dôkazmi kompetencií skupiny Veolia na poli anaeróbneho čistenia.

Naši odborníci Vám radi pomôžu v týchto oblastiach:

  • prieskum a štúdia podmienok uskutočniteľnosti čistiarne odpadových vôd
  • optimálny technologický návrh s orientačnou cenovou ponukou
  • predprojektová príprava, zabezpečenie inžinierskej činnosti a samotná realizácia čistiarní odpadových vôd a kanalizačných čerpacích staníc
  • modernizácia, rozširovanie kapacity, intenzifikácia a rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd
  • expertné štúdie a posudky z oblasti kalového hospodárstva a čistenia odpadových vôd
  • konzultácie a návrhy optimalizácie existujúcej prevádzky čistiarne odpadových vôd
  • technická asistencia a poradenstvo
  • záručný a pozáručný servis